666 kilometer fantastisk skidåkning

666 km skidåkning för 666 CHF

eigernordwand

Nu är det möjligt att köpa säsongskort för hela Berner Oberland regionen vilket erbjuder 666 kilometer fantastisk skidåkning i bl a Wengen och hela Jungfrau, Adelboden, Gstaad, mf l.

Priset är 666 CHF

Perfekt för dig som vill stanna lite längre, upptäcka mer eller lägga fler skidåknings-äventyr under vinterperioden. Vi på skibum50plus Exclusive Club har ju tex fått förfrågningar på långtidsboende, 1 månad eller längre i Wengen. Perfekt då du enkelt med tåg eller hyrbil kan passa på att testa fler skidorter.

https://www.jungfrau.ch/de-ch/corporate/news/ein-sportpass-fuer-die-vier-groessten-berner-skigebiete-6435/

Season ski pass in Berner Oberland

Now it is possible to buy season ski passes for the entire Bernese Oberland region, which offers 666 kilometers of fantastic skiing in Wengen and the whole of Jungfrau, Adelboden, Gstaad, and more ski areas.

The price is 666 CHF

Perfect for those who want to stay a bit longer, discover more or add more skiing adventures during the winter season. For example, we at Skibum50plus Exclusive Club have received requests for long-term accommodation, 1 month or longer in Wengen. Perfect as you easily by train or car rental can take advantage of testing more ski resorts.

 

VI LÄNGTAR EFTER VINTERN

Längtan efter vintern sett ur glasen från

Bliz Protective Sports Gear

 

Svensk sommar som så många ser ur sinnebilden av ett väder som till största delarna karakteriseras som regnig, blåsig och med tidvisa inslag av en sol som knappt värmer.

Vår egen erfarenhet är gassande sol som vilar tryggt på en vindstilla blå himmel. Sommaren har varit fantastisk helt enkelt, eller så väljer vi att lyfta fram de fina ljusglimtar som draperar vår minnesbild. Här på bilden blickar Malin ut från sina nya solglasögon från BLIZ mot en fantastisk sommar-miljö men som i stunden saknar det vi älskar allra mest, dvs vinter och snö!

Vi saknar inte bara vintern och snön, utan också bergen, den underbara skidåkningen, eller att bara få vara sig själv för en stund, en känsla vi så starkt förknippar med Schweiz och Wengen i synnerhet. Vi laddar nu inför en ny säsong i Wengen där vi kommer att möta upp de medlemmar, gamla som nya, som väljer underbara Jungfrau som miljö för sin tid av sportsligt nöjekommande vintersäsong.

Här vill vi också påpeka möjligheter till medlemsförmåner på andra platser, där vi inte finns representerade på plats i dagsläget, såsom tex Engelberg, Verbier, Zermatt, Davos-kloster för att nämna några exempel. Vi startar upp arbetet med att få detta klart på vår bokningssida under Augusti samt även arbetet med att få klart de medlemsevent vi planerar i Sverige under hösten och försäsong då det kommer till skidåkning.

Ett kommande evenemang vi vill att ni tittar extra noga på då det kräver en hel del planering både från vår sida och intresserades sida är “Sommarskidåkning och vandring i Zermatt” sommaren 2018.

skibum50plus gäng i Wengen 2017

Känner du dig också mogen för lite skidåkning, tveka inte!
Bli Medlem

Swedish summer, as many Swedes sees from the mindshot of a weather that is mostly characterized as rainy, windy and with occasional elements of a sun that barely heats.

Our own experience is gusting sun that rests safely on a wind free blue sky. The summer has been fantastic simply, or maybe we choose to highlight the nice light gizmos that fills our memory images. Here in the picture, Malin looks out of her new sunglasses from BLIZ towards a fantastic summer environment, but at the moment with lack of what we love the most,  winter and snow!

We not only miss the winter and the snow, but also the mountains, the wonderful skiing, or just getting a grip of yourself for a while, a feeling we strongly associate with Switzerland and Wengen in particular. We are now charging for a new season in Wengen where we will meet the members, old and new, who choose the wonderful Jungfrau as the environment for their time of  sporty activities, during an enjoyable winter season.

Here we also want to point out opportunities for member benefits in other places, where we are not represented in person at present, such as Engelberg, Verbier, Zermatt, Davos-Kloster to name a few examples. We start work on getting this clear on our booking page in August, as well as the work on getting ready the member events we are planning in Sweden during the autumn and spring season when it comes to skiing.

An upcoming event we want you to take extra look at then it requires a lot of planning both from our side and the interested once side is

Summer skiing and hiking in Zermatt” summer 2018.

Chalet Ulyssé Zermatt

Become a member!

WENGEN LAUBERHORNRENNEN

LAUBERHORNRENNEN WENGEN

En film om Lauberhorn-Rennen och hur man skapar förutsättningar för ett arrangemang i världsklass i den Scheweiziska alpbyn Wengen. Passar utmärkt en sommardag som denna då vi arbetar för fullt med att förbereda oss inför vinterns härliga skidåkning.

A film about the Lauberhorn downhill and how to create the conditions for a world-class event in the little village Wengen in Switzerland. Appropriate for a summer day like this, when we are working hard to prepare for the upcoming winter’s beautiful skiing.

BLIZ

 

Bliz

skibum50plus presenterar vår nya partner Future eye weare group och ett utav deras varumärken Bliz som vi nu är ambassadörer för under kommande skidsäsong. Skandinavisk design i högkvalitativa material. De medlemmar som besöker Wengen under kommande vinter kommer på plats att ha möjlighet att testa, klämma och känna på dess produkter från ett svenskt företag och utöver detta få möjlighet till medlemsförmån vid köp. Vi är stolta över att representera varumärket Bliz och ännu ett svenskt företag utöver det fantastiska samarbete vi redan har med Soul skis.

 
TILL BLIZ HEMSIDA 

 

Skibum50plus presents our new partner Future eye weare group and one of their  brands Bliz that we now will be ambassadors for in the upcoming ski season. Scandinavian design in high quality materials. The members who visit Wengen in the coming winter will be able to test, squeeze and know these products from a Swedish company and besides this, have the opportunity to receive a member benefit when purchasing. We are proud to represent Bliz  and this is another Swedish brand in addition to the amazing cooperation we already have with Soul skis.

 

Den personliga Alpresan

skibum50plus Exclusive Club

Den personliga Alpresan – Det personliga medlemsskapet.

Den personliga alpresan

Vi presenterar själen SOUL i vår skidåkning och det genuina i ett medlemsskap i skibum50plus exclusive Club. Vår inrikting är att främja hälsa, välbefinnande samt alpin skidåkning för den mogne skidåkaren, eller individer som vill testa detta med skidåkning.

Vi pratar om “Den personliga Alpresan” som en del i ditt personliga medlemsskap hos oss. Vi finns på plats i Wengen, Schweiz för att ta emot dig som medlem, med ett personligt bemötande på plats. I Wengen guidar vi dig, ger möjlighet till gemensamma events, heliski, off-pist, heliski, gemensam after ski mm.

Dina förmåner som medlem är bl a rabatter på boenden, skidhyra (i hela alperna), skidförsäkring/ reseförsäkring, även omfattande off-pist, heliskiing, och glaciärskidåkning.

Bara i Wengen?

Wengen, det egentliga hjärtat i alpin skidåkning, om vi talar historik kring alpin skidåkning som sport, kulturen, människorna och historien är något vi vill delge er andra, Wengen mer känt som platsen för den historiska störtlopps och kombinations-tävlingen Lauberhornrennen med anor från 1930 erbjuder så mycket mer utöver att vara en utav världens mest kända skidort. Centralt placerat med fantastisk logistik till skidområdena Mürren och Grindelwald, vilket ger dig tillgång till ett utav de största skidsystemen i Schweiz.

Byn har behållit sin lugna puls genom åren och här ligger verkligen focus på själva skidåkningen med en service och kvalitet av världsklass. Detta är en av anledningarna till att vi valt Wengen framför andra skidorter. Som medlem kommer du också att få rabatt på andra orter i Schweiz, såsom tex Engelberg, St Moritz, Davos-Kloster, Zermatt för att nämna några orter, vi arbetar intensivt just nu för att få klart samtliga orter innan säsongen börjar, samt kunna erbjuda fler aktiviteter i Wengen, såsom möjligheten för dig som är en riktigt avancerad skidåkare att utveckla dig själv.

Malin och Filip hälsar er alla välkomna!

handmade skis

To the left in the picture our Club president Malin Carlsson during lunch at Eiger gletscher. To the right the SOUL of our skiing.

 

We present the soul of our skiing and the genuineness of a membership of skibum50plus exclusive Club. Our focus is on promoting health, well-being as well as alpine skiing for the mature skier, or individuals who want to test alpine skiing.

We are talking about “The Personal Alp trip” as part of your personal membership with us. We are located in Wengen, Switzerland to meet upp with you as a member, with a personal onsite on-site visit. In Wengen we guide you, giving opportunities for joint events, heliski, off-piste, common after ski etc.

Your benefits as a member includes discounts on accommodation, ski rentals (through out the Alps), ski insurance / travel insurance, including extensive off-piste, heli-skiing, and glacier skiing.

Only in Wengen?

Wengen, the true heart of alpine skiing, if we speak about the history of alpine skiing such as  sports, culture, people and history is something we want to share with you. Wengen is more famous as the place of the historic downhill and combination race, the Lauberhorn Rennen, dating back to 1930 but offers so much more besides being one of the world’s most famous ski resorts. Centrally located with fantastic logistics to the ski areas Mürren and Grindelwald, this resort gives you access to one of the largest skiing systems in Switzerland.

The village has kept its calm heartbeat over the years and here is really a focus on the skiing itself with world-class service and quality. This is one of the reasons we chose Wengen in front of other resorts. As a member you will also receive discounts on other resorts in Switzerland, such as Engelberg, St. Moritz, Davos-Kloster, Zermatt to name a few places. We are working intensively right now to get  all the resorts ready before the season begins, as well as to offer More activities in Wengen, such as the possibility for you who are a really advanced skier to develop yourself.

 

Dags att boka din skidresa

Boka skidresa

Snart sitter vi där i solen igen Bli en i gänget du också!

skibum50plus-gänget ovanför Inner Wengen.

 

Mitt i examenstider, nära inpå midsommar, sällan är människor så upptagna som just nu med förberedelser som hör sommaren till. Vid det här laget är alla studentmössor inköpta och studentskivorna avlöser varandra. Sedan länge har man förberett och sjösatt båten inför sommarens båtturer och semester. Skärgården, Norrland och Liseberg står på mångas lista.

Det är sillens, färskpotatisens och jordgubbarnas tid som ligger framför våra vintertrötta fötter där vi fortfarande kan känna av säsongens bärande av skidor i axlar och armbågar. I skibum50plus lilla skrivarstuga pågår dock arbetet för fullt med förberedelserna inför nästa säsong i Wengen och administrationen av flertalet nya destinationer i Schweiz exklusivt för dig som medlem.

Vi vill passa på att hinta om populära Hotel Schönegg i Wengen, som vissa medlemmar redan förbokat “genom oss“så tidigt som under April månad med rätta då det är svårt att få rum. Våra övriga hotell på orten är: Sunstar Alpine Hotel, Regina och Edelweiss. Vi hoppas hinna med att presentera ett nytt hotell i Wengen samt möjligheten att hyra lägenheter innan semestrarna startar, så att du kan luta dig tillbaka i solstolen för intressant läsning på vår sida och riktigt känna svalkan från underbar snö. Malin och Filip önskar en trevlig sommar!

Stay Tuned

Club President Malin with the member Gunnar

during a ski trip to Grindelwald

 

In the middle of graduation times, close to midsummer, people are rarely as busy as with the preparations for the summer. By now, all student hats are purchased and the student partys follow one another. For a long time, people have prepared and launched their boats for the summer boat trips and holidays. The archipelago, North parts of Sweden and Liseberg in Gothenburg are on the list of many places to visit.

It is the time of herring, new potatoes and strawberries that are in front of our winter-tired feet where we can still feel the season’s carrying of skis in our shoulders and elbows. However, in Skibum50plus small writing hut, the work is fully in progress with the preparations for next season in Wengen and the administration of  new destinations in Switzerland exclusively for you as a member.

We want to highlight the popular Hotel Schönegg in Wengen, as some members have already pre-booked “through us” as early as during April month, as it is difficult to get rooms. Our other hotels in the resort are: Sunstar Alpine Hotel, Regina and Edelweiss. We hope to introduce you to a new hotel in Wengen as well as the opportunity to rent apartments before the holidays starts so you can sit back in the sun lounger for interesting reading on our site and really feel the cool of beautiful snow. Malin and Filip from  wish you nice summer!

 

Schilthorn Mürren

skibum50plus skiing down the Schilthorn nr 10 in Mürren

%d bloggers like this: